Vervolg afscheid van de VAR

Vervolg afscheid van de VAR

In een brief aan de Eerste Kamer geeft staatssecretaris Wiebes aan hoe hij de overgang naar de werkwijze van het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie wil realiseren. Na overleg met organisaties van opdracht-nemers en opdrachtgevers heeft hij een transitieplan opgesteld. Het plan kent drie fases:

tot 1 april 2016: voorbereiding | 1 april 2016 tot 1 januari 2017: implementatie | daarna: nieuwe werkwijze geldt onverkort.

In de eerste fase, voorbereiding, staat naast voorlichting het opstellen van model- en voorbeeldovereenkomsten centraal. Met een combinatie van enkele algemene modelovereenkom­sten en sectorale voorbeeldovereen­komsten wil de staatssecretaris komen tot een dekkend stelsel. Belangrijk voor de praktijk: de Belastingdienst zal in de gepubliceerde overeenkomsten passages markeren die fiscaal relevant zijn.

In de tweede fase staat implemen­tatie centraal. De VAR is dan niet meer geldig en opdrachtnemers en -gevers kunnen werken volgens de nieuwe werkwijze met een model ­of voorbeeldovereenkomst (of een individuele overeenkomst die zij aan de fiscus voorleggen). De Belasting­dienst controleert wel, maar zal niet bestraffen (tenzij er duidelijk sprake is van grove schuld en opzet). Na 1 januari 2017 tenslotte moet dan echt volgens de nieuwe werkwijze worden gewerkt. Er wordt dan ofwel buiten dienstbetrekking gewerkt, ofwel er moeten loonheffingen worden afgedragen en voldaan.

08-12-15

Onze diensten