De WWFT

Alweer een tijdje geleden (1 augustus 2008 om precies te zijn) is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden.
Eén van de gevolgen is dat wij een cliëntenonderzoek moeten doen bij het begin van de samenwerking.
Letterlijk staan in de wet de volgende verplichtingen genoemd:
1. Het identificeren van de cliënt en het verifiëren van diens identiteit.
M.a.w. de cliënt opgave van de identiteit te laten doen en dat te controleren met een geldig en origineel identiteitsbewijs.
2. Het identificeren van de uiteindelijk belanghebbende (UBO oftewel de Ultimate Benficial Owner).
Bij rechtspersonen is dat degene die een belang houdt van meer dan 25% van het aandelenkapitaal van die rechtspersoon.
3. Het vaststellen van het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie.
4. Het voor zover mogelijk uitvoeren van een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties controleren.
5. Een ongebruikelijke transactie binnen 14 dagen te melden bij de Financiële Inlichtingen eenheid. Het feit dat er een melding heeft plaatsgevonden mag niet aan de cliënt meegedeeld worden.

Onze diensten