nieuwsbericht 2022-02

Belasting box 3

Staatssecretaris Van Rij schrijft aan de Tweede Kamer dat alle niet-bezwaarmakers met box 3-inkomens over de jaren 2017-2020 aanspraak kunnen maken op een nadere uitspraak van de Hoge Raad in een ‘massaal bezwaar plus’-procedure. De niet-bezwaarmakers hoeven dus geen verzoeken om ambtshalve vermindering meer in te dienen. Om de procedure ‘massaal bezwaar plus’ mogelijk te maken is een wetswijziging nodig. Hiertoe wordt door de staatssecretaris een nota van wijziging ingediend op het Belastingplanpakket.

De kans dat de nieuwe procedure tot positieve resultaten zal leiden wordt overigens door juristen zeer klein geacht.

 

UBO-register

Het aantal entiteiten waarvan de UBO’s in het UBO-register zijn geregistreerd is fors toegenomen. Als de Kamer van Koophandel door de huidige werkvoorraad is, heeft echter nog altijd ongeveer een derde van de registratie-plichtige entiteiten nog geen UBO opgegeven. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Kaag van Financiën.

 

Afschaffing jubelton

Onder de huidige wetgeving geldt een eenmalige verhoogde vrijstelling van schenkbelasting van € 106.671 (bedrag 2022) bij een schenking ten behoeve van een eigen woning. Deze vrijstelling noemt men ook wel de jubelton. De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar zijn of een partner hebben met die leeftijd. Daarnaast gelden nog andere voorwaarden. Zo moet de verkrijger de schenking binnen drie kalenderjaren, inclusief het jaar van schenking, voor de eigen woning hebben aangewend (bestedingseis). Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, is alsnog schenkbelasting verschuldigd over het jaar waarin een beroep is gedaan op de schenkvrijstelling. De schenking voor de eigen woning is te spreiden over drie jaar. Als een deel van het vrijgestelde bedrag in 2021 is geschonken, is het andere deel nog in 2022 of 2023 te schenken mits de verkrijger nog geen 39 jaar is.

Het Belastingplan 2023 bevat maatregelen om de verhoogde schenkingsvrijstelling geleidelijk af te schaffen. Effectief gezien wordt de jubelton voor schenkingen door ouders aan kinderen al per 1 januari 2023 afgeschaft. Vanaf die datum is de vrijstelling namelijk gelijk aan de normale eenmalige verhoogde vrijstelling. Maar voor verkrijgers die geen kinderen zijn van de schenkers, is de verhoogde vrijstelling nog altijd bruikbaar. Vanaf 1 januari 2024 komt de verhoogde vrijstelling bij schenkingen ten behoeve van de eigen woning volledig te vervallen.

Verhoging AOW-leeftijd

De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten in een Kamerbrief over de AOW-leeftijd in 2028 en de fiscale pensioenrichtleeftijd in 2024. De automatische verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht in 2028. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd op 67 jaar.

Onze diensten