nieuwsbericht 2022-05

Btw voor zonnepanelen op woningen vanaf 1 januari 2023

De Belastingdienst heeft informatie gepubliceerd over de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning. Op dit moment geldt een btw-tarief van 21%. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen om dit btw-tarief per 1 januari 2023 te verlagen naar 0%.

Als dit voorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, dan betaalt men vanaf 1 januari 2023 geen btw meer over de levering en installatie van zonnepanelen op of bij de woning.

Wat de gevolgen zijn voor mensen die al zonnepanelen hebben besteld, die nog niet geleverd zijn staat op de website van de Belastingdienst. Wie al een factuur kreeg voor een aanbetaling in 2022 met 21% btw, voor zonnepanelen die op of bij de woning worden geïnstalleerd in 2023 hoeft niet te wachten met het terugvragen van de btw. Het is mogelijk vanaf 1 januari 2023 gebruik te maken van de kleineondernemersregeling (KOR).

Regeling STAP-budget wordt strenger

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. De regeling loopt vanaf 1 maart 2022 en de subsidie kan gebruikt worden voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Uit de eerste resultaten blijkt dat de regeling erg populair is. Inmiddels hebben ruim 200.000 mensen budget toegekend gekregen. Het doel van het STAP-budget om een brede groep te bereiken is tot nu toe goed gelukt.

Tegelijkertijd zijn er duidelijk ook mogelijkheden ter verbetering van de regeling, constateert minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De afgelopen maanden bleek dat niet-arbeidsmarktgerichte opleidingen toch in het scholingsregister kwamen. Daarnaast zijn er opleiders die zich met hun werkwijze en aanbod niet aan de subsidievoorwaarden houden.

De minister neemt daarom maatregelen om het STAP-budget gerichter te besteden en misbruik en oneigenlijk gebruik beter tegen te gaan en te voorkomen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De keurmerken die opleiders toelaten (NRTO en CEDEO) gaan straks strenger controleren of opleidingen van deze opleiders wel voldoen aan de eisen van STAP. In overleg met betrokken keurmerken, die hun verantwoordelijkheid hierin nemen, wordt hier nadere invulling aan gegeven.

Snellere invoering afschaffen btw op groente en fruit niet mogelijk

Een snellere invoering van de afschaffing van btw op groente en fruit is niet mogelijk. Staatssecretaris Van Rij stuurt zijn reactie op de brief aan de Eerste Kamer over een motie met het verzoek om op een zo kort mogelijke termijn de btw op groente en fruit af te schaffen.

Het kabinet is voornemens een btw-nultarief op groente en fruit in te voeren. De eerst mogelijke datum dat dit wetstechnisch mogelijk is, is 1 januari 2024.

Snellere invoering is niet op een zorgvuldige wijze mogelijk. Daarvoor is een aantal redenen. Ten eerste neemt de term ‘onbewerkte groente en fruit’ de in de brief ‘btw-nultarief groente en fruit & alcohol- en tabaksaccijns’ toegelichte afbakeningsproblematiek niet weg. Daarbij is bij deze definitie invulling nodig van wat de term ‘onbewerkt’ inhoudt. De resultaten van het lopende onderzoek naar mogelijke afbakeningsvarianten blijven dan ook relevant. Het kabinet wil geen stapsgewijze aanpak, maar deze maatregel in één keer realiseren. Voor ondernemers, de Belastingdienst én consumenten is het van belang dat op basis van een deugdelijk proces tot een begrijpelijke en uitvoerbare maatregel wordt gekomen. Tot slot brengt invoering van een btw-nultarief op groente en fruit een dekkingsvraagstuk met zich mee.

Onze diensten